میزان بارش ها نسبت به میانگین 50 سال اخیر 60درصد کاهش یافت

4 بهمن 1396 ساعت 09:00 ق.ظ

ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهرماه تا سی ام دیماه، یعنی چهار ماه نخست سال آبی جاری، 39.5 میلیمتر گزارش شده که نسبت به میانگین بلند مدت (99.2 میلیمتر)، 60 درصد کاهش یافته است.


بارندگی های چهار ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 55.3 میلیمتر بود، نیز 28.6 درصد کاهش داشته است.
بر اساس آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم بارش ها در چهار ماه نخست سال آبی جاری، 65 میلیارد و 97 میلیون متر مکعب گزارش شده است.
سال آبی از ابتدایی مهرماه هر سال آغاز می شود و تا 31 شهریور سال بعد ادامه می یابد.

** جزئیات کاهش بارندگی ها در حوضه های آبریز اصلی
به طور کلی، ایران دارای 6 حوضه آبریز اصلی است که این حوضه ها شامل «دریای خزر»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریاچه ارومیه»، «فلات مرکزی»، «مرزی شرق» و «قره قوم» است.
بارش ها امسال نسبت به سال آبی گذشته در همه حوضه ها کاهش یافته و نسبت این کاهش ها از 2.4 درصد در حوضه دریای خزر تا 72.3 درصد در حوضه مرزی شرق در نوسان است.

بیشترین کاهش بارندگی ها مربوط به حوضه مرزی شرق است که با 1.3 میلی متر ارتفاع، نسبت به دوره مشابه پارسال که 4.7 میلی متر بود، 72.3 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت که 30.9 میلی متر بود، 95.8 درصد کاهش داشت.

بعد از حوضه «مرزی شرق»، حوضه آبریز «فلات مرکزی» با بیشترین افت بارش روبرو شد که با 12.8 میلیمتر ارتفاع، نسبت به پارسال که 29.5 میلیمتر بود، 56.3 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت که 59.4 میلی متر بود، 78.5 درصد کاهش یافت.

«خلیج فارس و دریای عمان» نیز از دیگر حوضه هایی است که در سال آبی امسال شاهد بارش های کمتری نسبت به قبل از آن بود؛ از ابتدای سال آبی 97-96 تا پایان دیماه، ارتفاع بارش ها در این حوضه آبریز 52.7میلی متر گزارش شد که نسبت به سال آبی قبل از آن که 77.1 میلی متر بود، 34.6 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت که 164.8 میلی متر بود، 68 درصد کاهش یافت.
حوضه آبریز «دریاچه ارومیه» از نظر کاهش بارندگی ها در رتبه چهارم قرار گرفت؛ از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ارتفاع بارش ها در این حوضه آبریز 94.8 میلی متر گزارش شد که نسبت به سال آبی قبل از آن که 110.1میلی متر بود، 13.9 درصد و نسبت به متوسط 49 ساله نیز که 125.5 میلی متر بود، 24.5 درصد افت کرد.

حوضه آبریز «قره قوم» نیز تاکنون شاهد کاهش بارندگی بوده است؛ به این شکل که ارتفاع بارندگی ها در این حوضه آبریز تاکنون 16.3 میلیمتر بوده که نسبت به دوره مشابه پارسال که 18.2 میلی متر بود، 10.4 درصد و نسبت به متوسط 49 سال گذشته که 63.3 میلی متر بود، 74.2 درصد کاهش داشته است.

کمترین کاهش میزان بارندگی ها تاکنون به حوضه «دریای خزر» اختصاص دارد؛ این حوضه آبریز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 144.8 میلیمتر بارندگی داشته که نسبت به دوره مشابه پارسال که 148.3 میلیمتر بود، 2.4 درصد کاهش داشته است؛ علاوه بر این بارندگی در این حوضه آبریز نسبت به متوسط 49 سال گذشته که 196.3 میلیمتر بود، 14.5 درصد کاهش داشته است.