نصب بنرهای هشداردهنده ترویجی

 بنرهای هشداردهنده ترویجی جهت حفظ و حراست از منابع ملی و عرصه های طبیعی، توسط واحد آموزش و ترویج شهرستان نائین در روستای سلطان نصیر، بوستان جنگلی روستای بلان، روستای چوپانان واقع در بخش انارک، روستای وندیش و نیز مرکز شهر نائین نصب گردید.