اطلاعیه مهم  

ذخيره نزولات آسماني از ديدگاه اسلام(بخش اول)

خداوند متعال زمين را به گونه اي آفريده و به آن ويژگيهايي بخشيده که نزولات آسماني را در دل خود و يا در دامنه کوههاي بلند در مناطق سرد ذخيره و به تدريج اين نزولات را در فصل تابستان در قالب نهرها، قناتها، چشمه ها و چاهها جلوه گر سازد و گياهان، جانوران و آدميان از آن بهره برند و حيات و سربلندي و زندگي در زمين جلوه کند.
عناصر تشکيل دهنده طبيعت به گونه اي است که انسان نيز مي تواند آبها را پشت سدهاي بزرگ و کوچک و يا در سفره هاي طبيعي زير زميني ذخيره سازد و از اين رهگذر از هدر رفتن آنها جلوگيري کند.
خداوند متعال مي فرمايد:
« از آسمان آبي فرو فرستاديم، پس شما را از آن سيراب ساختيم و شما خزانه دار آن نيستيد» " سوره حجر- آيه 22"
از اين آيه استفاده مي شود که يکي از اهداف نزول باران فراهم آوردن آب مورد نياز بشر است اما براي رسيدن به اين مقصد بايد آب ذخيره شود و اين خداوند است که آب را در منابع طبيعي زمين ذخيره  مي کند و يا زمينه ذخيره سازي آن را توسط بشر در طبيعت فراهم مي آورد.

 

اطلاعيه

اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان در نظر دارد جهت مميزي يا تجديد مميزي مراتع ييلاقي شهرستانهاي استان از اوائل خرداد ماه سالجاري هيئت هايي را به مناطق ييلاقي اعزام نمايد. بدينوسيله به اطلاع كليه دامداران ذينفع ميرساند كه تقاضاي خود را بصورت مكتوب همراه با مدارك موجود به ادارات تابعه در شهرستانهاي ذيربط تسليم و در فصل تعليف دام در مراتع مورد استفاده حضور مستمر داشته تا هيئتهاي فوق الذكر بتوانند نسبت به تعيين صلاحيت مرتعداران ذيحق اقدام نمايند.