اطلاعیه مهم  

در اجرای طرح کاداستر بیش از 385400 هکتار از اراضی ملی و موات شهرستان نائین دارای سند کاداستر گردید.

 در اجرای طرح کاداستر بیش از 385400 هکتار از اراضی ملی و موات شهرستان نائین دارای سند کاداستر گردید.