پوستر هفته منابع طبیعی
 اطلاعیه مهم  

اطلاعیه

قابل توجه کليه مالکين محترم که نسبت به تشخيص منابع طبيعي درمحدوده مالکيت  خود معترض ميباشند:

به استناد بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير وارتقاي نظام مالي کشور مصوب 94/2/1 مجلس شوراي اسلامي وهمچنين با توجه به راي وحدت وريه شماره 750 مورخ 95/5/5 ديوان عالي کشور ودراجراي بخشنامه شماره 22126/1/95 مورخ 95/9/1 سازمان جنگلها و مراتع  و آبخيزداري کشور دبيرخانه کميسيون ماده واحده شهرستانها مجاز به پذيرش اعتراض اشخاص در دبيرخانه کميسيون ماده واحده نميباشند .

لذا بدين منظور از طرف دادگستری استانها  يک شعبه ويژه منابع طبيعي در مراکز استانها اختصاص داده شده  تا نسبت به پذيرش دادخواست اثبات مالکيت اشخاص اقدام نمايند.

 بدين منظور مالکين ميتوانند با تنظيم دادخواست اثبات مالکيت به همراه مدارک مالکيت وديگر مستندات خود وهمچنين نقشه محل مورد نظر با نقاط UTM , پس از ثبت دادخواست  خود در دفاتر خدمات قضايي واخذ نوبت رسيدگي به دادگاه ويژه منابع طبيعي وابخيزداري استان اصفهان به آدرس ذيل مراجعه نمايند . ( قبل از ثبت دادخواست در دفاتر خدماتی از مراجعه حضوری به شعبه مذکور خودداری نماييد .)

اصفهان اتوبان شهيد خرازي بين خيابانهاي کهندژ وميرزا طاهر دادگاه شعبه 24 شهرستان اصفهان ( ويژه منابع طبيعي ) مراجعه نمايند .

 
(((((توجه )))))
کساني که قبلا در کميسيون ماده واحده شهرستان اعتراضي نموده ودر کميسيون ماده واحده ثبت ورسيدگي ويا درنوبت رسيدگي ميباشند  مجازبه اعتراض مجدد نميباشند .
 
بازدید : 5143 28 خرداد 1393 ساعت 09:34 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری