واحد مرتع

طرحهای مرتعداری ییلاقی شهرستان نائین در سال 1394:
 1. زالو بند (180 روز) با مساحت 5960 هکتار
 2. پیوک انارک با مساحت 6469 هکتار
 3. چفت و چغو با مساحت 5500 هکتار
 4. چاه اسعد با مساحت 2415 هکتار
 5. چاه میشه با مساحت 1800 هکتار
 6. چاه نو لاسیاه با مساحت 2660 هکتار
 7. دلدل انارک (210 روز) با مساحت 15059/11 هکتار
 8. مهرآباد محمودی با مساحت 3820/85 هکتار
 9. اوشن و کالچو با مساحت 7586 هکتار
 10. چاه نذر و سنجدو با مساحت  3666/62 هکتار
 11. چاه گنبد با مساحت 3772/09 هکتار
 12. چاه رضا با مساحت 4251/91 هکتار
 13. مزرعه بالاپشمی با مساحت 3353/9 هکتار
 14. بهجت آباد با مساحت 2374/67 هکتار
 15. چاه گربه- چاه دخیل- چاه میر با مساحت 7525/674 هکتار
 16. کال بومکن با مساحت 333/61 هکتار
 17. چاه فساد با مساحت 1876/5  هکتار
 18. چاه بقال (180روز) با مساحت 16968هکتار

طرحهای مرتعداری قشلاقی شهرستان نائین در سال 1394:
 1. صدرآباد علم حاجی باقری با مساحت 19184 هکتار
 2. حاجی باقر با مساحت 7400 هکتار
 3. کوره گزی با مساحت 8927 هکتار
 4. سه راه نخلک با مساحت 4963/4 هکتار
 5. کالچو با مساحت 13148 هکتار
 6. زالوبند قشلاقی (150 روز) با مساحت 5250 هکتار
 7. آغل خرما با مساحت 3025 هکتار
 8. چاه حسنک با مساحت 13347/875  هکتار
 9. زاغاب با مساحت 10325 هکتار
 10. چاه پنیر با مساحت 30054 هکتار
 11. چاه ریگ (150 روز) با مساحت 26000 هکتار
 12. چاه پالانی با مساحت 10015 هکتار
 13. چاه شور و دم عبداله با مساحت 36957/3 هکتار
 14. چاه بزرگی با مساحت 23700 هکتار
 15. معراجی با مساحت 29449 هکتار
 16. چاه گنبد و دوچاهی با مساحت 12850 هکتار
 17. سبزه چاه با مساحت 27450 هکتار
 18. مشجری با مساحت 32876 هکتار
بازدید : 1013 1 تير 1393 ساعت 10:40 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری