واحد امور اراضی

اطلاعات جامع واحد امور اراضی:

وسعت شهرستان نائين 
   2256517 هکتار

-  تعداد اجراي قانون هاي انجام شده شهرستان نائين   57 
-  تعداد اجراي قانون هاي در حال انجام شهرستان نائين   2
 (عباس آباد کجان- مرز مشترک اصفهان نائين)

-  مساحت مستثنيات شهرستان نائين    7683.8665  هکتار
-  مساحت اراضي ملي شهرستان نائين ←  1699484.391 هکتار

- مساحت اراضي ملي سند دار ←   1231003 هکتار
-  مساحت اراضي ملي در حال اخذ سند ←  50000 هکتار
- مابقي اراضي موات هستند که توسط امور اراضي سند آن اخذ گرديده است.

فعالیتهای واحد  امور اراضی در سال  94 (تا پایان آذرماه) :
- پاسخگوئی به استعلامات 166 مورد
- تکمیل گزارش وضعیت فنی و حقوقی عرصه 30 مورد
- پیگیری درخواست واگذاری 15 مورد
بازدید : 584 13 دي 1394 ساعت 11:26 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری