پوستر هفته منابع طبیعی
 اطلاعیه مهم  

امور بیابان

واحد امور بیابان  
 
 
 
نام ونام خانوادگی    :       علیرضا جعفری
مدرک تحصیلی :                 کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی :                مهندسی منابع طبیعی گرایش مدیریت جنگل
دانشگاه :                             دانشگاه تهران
                                               
شرح وظایف :
* نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي تثبيت ماسه هاي روان و  پروژه های مقابله با بيابان

*پيشنهاد پروژه هاي جديد در طرحهاي اجرايي بيابانزدايی
*ايجاد و جلب زمينه مشاركت مردمي در فعاليت هاي بيابانزدايي و اموزش و ترويج فرهنگ مقابله با بيابانزايي
 *نظارت بر عمليات مالچ پاشي، احداث بادشكن و مديريت هرز آب ها
 *نظارت بر تهيه طرحهاي بيابانزدايي
* مطالعه و بررسي و تهيه طرحهاي مديريت جنگلهای  دست كاشت بياباني
* بررسي مسائل و مشكلات طرحهاي اجرايي و رفع مشكلات فني پروژه ها
*شناسايي كانون هاي بحراني فرسايش بادي و مناطق تحت تاثير فرسايش
*انجام ساير امور با دستورمقام مافوق.

ناظر  مقیم پروژه های بیابان   
 
 
 
نام ونام خانوادگی    :    سید محمود طباطبایی
مدرک تحصیلی :                 کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی :           مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
دانشگاه :                             دانشگاه تربیت مدرس 
                                               
شرح وظایف :
 
تنظیم صورتجلسات (تحویل زمین، تحویل بذر، شروع کار، اتمام پروژه
تنظیم فرم های نظارت پروژه 
*نظارت بر کیفیت انجام کار
*تهیه شناسنامه پروژه
 

 


بازدید : 702 26 خرداد 1399 ساعت 11:07 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری