پوستر هفته منابع طبیعی
 اطلاعیه مهم  

واحد بهره برداری

واحد  بهره برداری  
 
 
 
نام ونام خانوادگی    :       علیرضا جعفری
مدرک تحصیلی :                 کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی :                مهندسی منابع طبیعی گرایش مدیریت جنگل
دانشگاه :                             دانشگاه تهران
                                               
شرح وظایف :
* مطالعه و شناسايي رويشگاه هاي محصولات فرعي و منابع جنگلی  به منظور تعيين محل هاي مناسب براي تهيه طرحهاي احيا و بهره برداري
همكاري و نظارت در تهيه وتنظيم آگهي در قراردادهاي مناقصه ومزايده، تهيه، حمل و فروش محصولات جنگلی و مرتعی 
*  نظارت برتهيه و اجراي طرحهاي احياو بهره برداري از محصولاتجنگلی  جنگلی ومرتعی 
*  مطالعه و بررسي همكاري در طرحهاي بهره برداري محصولات فرعي
*  ارائه روش ها و شيوه هاي اصولي و نوين احيا و بهره برداري از محصولات جنگلی ومرتعی 
*  نظارت بر اجراي دستورالعمل ها، شرح خدمات و بخش نامه هاي مربوط به بهره برداري و احيا محصولات جنگلی ومرتعی  صادره از سازمان .
*  نظارت در نشانه گذاري، قطع، استحصال محصولات باغي و جنگلی  و برداشت محصولات جنگلی و مرتعی و نظارت بر تهيه و صدور پروانه هاي حمل ذغال، هيزم و سايرمحصولات جنگلی  ومرتعی 
*  همكاري در تشكيل شركت هاي تعاوني بهره برداري
*  تهيه و نظارت بر چگونگي وصول عوايد دولتي از مجريان طرحهاي بهره برداري و فروش محصولات فرعيجنگلی  ومرتعی 
*  بررسي و برآورد خسارت وارده به عرصه هاي منابع طبيعي
 *نظارت بر حسن اجراي طرحهاي وتهيه شناسنامه براي پروژه هاي مرتبط
* ترويج فرهنگ منابع طبيعي در بين ساكنين حوزه هاي آبخيز و مردم عامه

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری