پوستر هفته منابع طبیعی
 اطلاعیه مهم  

واحد دبیرخانه

واحد دبیرخانه  
 
 
 
نام ونام خانوادگی    :      زینب     محمدمیرزایی بافران 
مدرک تحصیلی :                 کارشناسی 
رشته تحصیلی :                حسابداری 
دانشگاه :                        علمی کاربردی نایین                   
                                                
شرح وظایف :

 دریافت ، ثبت و توزیع  نامه ها
*دریافت، کنترل نامه های وارده  وصادره از نظر وجود امضاء، ارتباط نامه با سازمان دریافت کننده و صحت تعداد پیوست ها (درصورت داشتن پیوست یا ضمایم)
*ثبت اطلاعات نامه در دفتر اندیکاتور یا اتوماسیون اداری و اختصاص تاریخ و شماره وارده به نامه توسط کاربران دبیرخانه.
*رایه نامه به مقام یا مسئول واحد اقدام کننده یا واحد مربوطه، جهت تعیین محل و نوع اقدام که در اصطلاح اداری«ارجاع» گفته می شود. ارجاع می تواند به صورت دستی بر روی فیزیک نامه و یا به صورت الکترونیکی در اتوماسیون اداری صورت پذیرد.
*ثبت شماره نامه و تاریخ در دفتر ارسال مراسلات و تحویل فیزیک مکتوبات به واحد یا شخص اقدام کننده نامه وارده .در صورتی که این فرایند الکترونیکی صورت گیرد، فیزیک در محل از قبل تعیین شده نگهداری می گردد.
*دریافت و کنترل نامه های صادره از نظر وجود پاراف، تعداد نسخ مورد نیاز، امضاء، صحت تعداد
پیوست ها (در صورت داشتن پیوست یا ضمایم). لازم به ذکر است این فرایند می تواند به صورت الکترونیکی دراتوماسیون اداری در سازمانها شکل گیرد. به این صورت که پیش نویس الکترونیکی توسط تایپیست یا کارشناسان مربوطه تهیه و با گذر از کارتابل هر کارشناس، آن مرحله پاراف محسوب شده تا مرحله نهایی که امضاء نامه می باشد.

*ثبت اطلاعات نامه در دفتر اندیکاتور یا اتوماسیون اداری و اختصاص تاریخ و شماره وارده به نامه توسط کاربران دبیرخانه.
*ارسال نامه به گیرندگان برون سازمانی که از طریق پست، ایمیل، شبکه دولت، اتوماسیون اداری، فاکس، تحویل ارباب رجوع و یا غیره انجام می گیرد

درحال بارگزاری