واحد آبخیزداری

واحد آبخیزداری 
 
 
 
نام ونام خانوادگی    :       علیرضا جعفری
مدرک تحصیلی :                 کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی :                مهندسی منابع طبیعی گرایش مدیریت جنگل
دانشگاه :                             دانشگاه تهران
                                                jafari alireza140055@gmail.com 
شرح وظایف :
* نظارت بر پروژه های آبخیزداری 
* انجام بازديدهاي فني و تهيه گزارشهاي مورد نياز و ارائه نظرات فني.
 تهيه شناسنامه طرحها، تنظيم پروژه هاي پيشنهادي ساليانه برای اخذ اعتبار مورد نياز در بخش مطالعه و اجرا، انجام پيگيري هاي مربوطه، تنظيم اولويت بندي نياز اعتباري پروژه هاي پيشنهادي جديد با هماهنگي طرح و برنامه اداره كل و معاونت آبخیزداری اداره کل.

ارزيابي روند تغييرات سيل خيزي، تغييرات حاصل در ميزان فرسايش اراضي، تغييرات بهره برداري از اراضي، زمین لغزشها، حرکات توده ای و مسائل مربوط به شناسایی و پهنه بندی در حوزه هاي آبخيز و تهيه بانكهاي اطلاعاتي .
 

 
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری